სერვისი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. შეფერხებების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ.

სიახლეები


სასამართლოში სასარჩელო წარმოების დაწყებისათვის აუცილებელი პირობები

სასამართლოში სასარჩელო წარმოების დაწყებისათვის ერთ–ერთი აუცილებელი პირობაა მოსარჩელე მხარემ უზრუნველყოს სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების მოპასუხე მხარეებისათვის ჩაბარების უზრუნველყოფა. თუ მოსარჩელე ვერ უზრუნველყოფს სასამართლოსათვის მიმართვიდან 45 დღის ვადაში მოპასუხე მხარისათვის სარჩელის ჩაბარებას, სასარჩელო წარმოება შეწყდება.

სასამართლოში სასარჩელო წარმოების დაწყებისათვის აუცილებელი პირობები


სასამართლოში სასარჩელო წარმოების დაწყებისათვის ერთ–ერთი აუცილებელი პირობაა მოსარჩელე მხარემ უზრუნველყოს სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების მოპასუხე მხარეებისათვის ჩაბარების უზრუნველყოფა. თუ მოსარჩელე ვერ უზრუნველყოფს სასამართლოსათვის მიმართვიდან 45 დღის ვადაში მოპასუხე მხარისათვის სარჩელის ჩაბარებას, სასარჩელო წარმოება შეწყდება.© 2012 კომუნიკატორი